Blog Tâm Linh Loading

Download mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng

Trong việc trao đổi công việc và thảo thuận giữa hai bên, một biên bản làm việc đóng vai trò quan trọng giúp lưu giữ lại nội dung công việc và thời gian, địa điểm trong buổi làm việc đó. Để giúp bạn có được mẫu biên bản làm việc chuẩn sau đây Blog luật Hồ Ngọc Hà xin chia sẻ với bạn file  có nội dung sau:

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

  ——————

Số: …………./BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

 

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc………..giờ………phút;  ngày………….tháng………….năm……………………….

Tại……………………………………………………………………………… Chúng tôi gồm:

1/…………………………………………………Chứcvụ:……………………….Đơn vị………………………….

2/…………………………………………………Chức vụ:………………………Đơn vị………………………….

Đã làm việc với:

1/Ông (bà):……………………………………Năm sinh……………………..Quốc tịch………………….

Nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………..Ngày cấp……………………..Nơi cấp……………………

2/ Ông (bà):…………………………………..Năm sinh……………………..Quốc tịch……………………

Nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………..Ngày cấp……………………..Nơi cấp…………………….

Nội dung làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào…….giờ….. phút; ngày………tháng……….năm…………………

Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm………………tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho…………………………………. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                           

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Link tải file mẫu biên bản làm việc tại đây.

 

admin
admin@hongocha.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *